Total investment in the whole system

8,099,609,392 TRX

209,065,076 USD

DASHBOARD

STAKING RUNNING

20,784.00 SLC

Pending: 0.00 SLC

00 days, 08 hours: 57 mins: 57 secs

MAX PROFIT

47,803.20 SLC
46123

PROFIT

598.71 SLC

STAKE RUNNING

20,785.00

Pending: 0.00

02 days, 08 hours: 57 mins: 57 secs

PRICE

0.1 USD
15431

PROFIT

6.24 USD

Token Sales Progress

SOLD AMOUNT

136,022 SLC

TOTAL TOKEN

7,000,000 SLC

0

SALES ENDS IN

ACCTIVE

TRX

Bake TRX and Earn TRX

Total: 52,627,198,377
OVEN 1 MOUNTH: 38,90%

10

TRX

0,66%

28167,699999997

TRX

USDT

Bake USDT and Earn USDT

Total: 52,627,198,377
OVEN 1 MOUNTH: 38,90%

10

TRX

0,66%

28167,699999997

TRX

INCOME

Bake INCOME and Earn INCOME

Total: 52,627,198,377
OVEN 1 MOUNTH: 38,90%

10

TRX

0,66%

28167,699999997

TRX

AFG

Bake AFG and Earn AFG

Total: 52,627,198,377
OVEN 1 MOUNTH: 38,90%

10

TRX

0,66%

28167,699999997

TRX

STATISTICS

icon-contract

THÔNG TIN HỢP ĐỒNG THÔNG MINH

THnSDgi6...
- - - TRX
- - - TRX
- - - TRX
- - - TRX
00: 00: 00
- - - TRX
- - -
icon-start

THỐNG KÊ CÁ NHÂN

- - -
00: 00: 00
- - - TRX
- - - TRX
- - - TRX
- - - TRX
- - - TRX
- - - TRX
- - - TRX
bar-chart

SỐ LIỆU THỐNG KÊ

THnSDgi6...
THnSDgi6...
icon-start

CƠ QUAN

THnSDgi6...
THnSDgi6...
THnSDgi6...
THnSDgi6...